HunterThinks.com

见死不救

Fakahaofi 'a e pusi mo'ui: DualDonate ki he hufanga'anga 'o e fiefia 'a e ki'i pusi

Fakahaofi 'a e pusi mo ne 'oange kiate kinautolu 'a e me'akai 'a e fiefia he pusi hufanga'anga, tokanga'i 'e Toketa, faito'o, me'a fakamafana 'oku tu'u mo e kau poupou, mo e tu'u ma'u 'a e nofo'anga. Poupou'i 'a e fakahaofi 'a e pusi 'i he tu'uaki 'o e DualDonate.

⇒ Lau⇒

'E 'ikai ke toe ta'ofi 'a 'eku masiva hoku poupou 'a e kakai kehe: DualDonate

Faka'ilonga 'o e DualDonate

'Oku 'omi 'e he DualDonate 'a e malohi ke poupou'i 'a e ngaahi ngaue lelei mo hiki hake au mei he masiva ke. 'I ha tu'uaki 'o e DualDonate, 'Oku poupou'i 'e he vaeua 'e taha 'a e pa'anga 'eku hao ai mei he masiva mo e poupou'i 'e he vaeua 'e taha 'o e pa'anga 'a e ngaahi me'a lelei.

⇒ Lau⇒

Kole ke ke tokoni ki he Hanita mo'ui 'e Veronika

Fight the power. Hunter Hogan at HunterThinks.com

Malo e lelei, ko hoku hingoa ko Veronika, 'Oku ou faka-Siamane pea ne u fe'iloaki mo Hanita 'i he ta'u 'e tolu kuo hili 'i ha fale nofo totongi 'i he'eku folau ki Mekisikou. Na'a mau ma'u me'atokoni pongipongi fakataha, talanoa mo e kakata 'a e lahi. The afternoon I continued my journey. But only some kilometers. Then I came back to the hostel. Why? Because I had the feeling, . . .

⇒ Lau⇒

Ko e ha te u lava ’ t lea hangatonu fekau'aki mo 'eku mo'ui pe ko 'eku ngaahi ongo

I guess I am a coward.

⇒ Lau⇒

Fundraiser—prove psilocybin and MDMA are medicine

'E lava ke ke tokoni fakamo'oni'i ko psilocybin mo MDMA ko e faito'o 'eku fakaakeake mei he mafasia 'o e poupou, loto-hoha'a, pea mo e faingata'a'ia fakaesino.

⇒ Lau⇒

Te ke fakamatala'i fefe au ki ha muli?

Information

I can better understand how to introduce myself if you tell me how you would describe me to a stranger.

⇒ Lau⇒

'Oku fie ma'u ha tokoni ke ma'u ha tokoni

Fight the power. Hunter Hogan at HunterThinks.com

'I he taimi 'oku ou feinga ai ke kole tokoni ki he, 'Oku 'i ai 'a e mamahi fakaesino mo e mamahi fakaeloto. 'Oku fakahoko 'a e fanga ki'i me'a iiki. 'Oku ou fie ma'u ho'o tokoni ke fa'u ha tu'uaki 'o e kumi pa'anga. I need your help to find local who will help me. Kataki 'o fetu'utaki ki kiate au. https://www.hunterthinks.com/help/contact-hunter-hogan

⇒ Lau⇒

Ko e ha 'oku totonu ke u feinga?

Yin, yang

Loto-fo'i mo e siva e 'amanaki ko e ongo tatau. Ne fakatupu au ke veiveiua au mo ha ngaahi fehu'i hange ko e, “Ko e ha feinga?” mo e, “Ko e ha ’ s e tu'unga?” 'Oku ma'u pe 'a e fefa'uhi mo e ngaahi ongo ko ia ke u lava 'o fai 'a e ngaahi me'a. Ke ikuna'i 'a e ngaahi ongo, Faka'aonga'i 'a e rationality, “'Oku totonu ke ke feinga ke kole tokoni ki koe'uhi he kuo tala'ofa mai 'a e kakai ke tokoni atu.” . . .

⇒ Lau⇒

Fo'ou (minor-ish) palopalema; pea te mou foaki ho taimi?

Kapau te ke tokoni kiate au ke tohi mo pulusi ('i he 'Initaneti), I can get the support I need to recover.

⇒ Lau⇒

Fakamalohi 'e he Facebook; siva e 'amanaki; Ko e ngaahi fakakaukau taonakita fakautuutu

Facebook wants me to pay them to communicate with you. My life is horrible.

⇒ Lau⇒