എന്റെ അച്ഛൻ, ഡാൻ ഹോഗൻ, ഒരുപക്ഷേ ഒരു ബുദ്ധി റൂമില് ഉണ്ട്

ഒരു ബുദ്ധി റൂമില് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ഒരു ദുസ്വപ്നം വ്യക്തി അല്ലയോ, ഞങ്ങളെ അവൻ എന്റെ വീണ്ടെടുക്കൽ പിന്തുണയ്ക്കും വിശ്വസിക്കാൻ അത് യാഥാർഥ്യത്തിനു.

കൂടുതല് വായിക്കുക