ഡാൻ ഹോഗൻ, കഥാനായകന്, സൂപ്പർ ക്രിസ്ത്യൻ, അത്ഭുതങ്ങളിൽ ഒരു കോഴ്സിന്റെ ചാമ്പ്യൻ

യേശു പറഞ്ഞ സന്ദർഭം നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ, “നിങ്ങൾ അവരെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നു?”

ഗിരിപ്രഭാഷണം ൽ, യേശു രോഗികൾക്കു സൌഖ്യം നിങ്ങൾ ഒരു വ്യക്തിയുമായി നിയന്ത്രിക്കാനാകും എങ്കിൽ വീടില്ലാത്ത-മാത്രം അഭയം നൽകാൻ പറഞ്ഞു, വലത്?

“ഞാൻ ഭവന വേണമെങ്കിൽ…” ഞാൻ ഉനംബിഗുഒഉസ്ല്യ് വീടില്ലാത്ത ഞാൻ.

ഡാൻ ഹോഗൻ തന്റെ കമ്പനി രക്ഷിതാവ് എന്ന & ദൈവം ഹോഗൻ, ദൈവം, തന്റെ പങ്കാളി ആണ്. ഡാൻ ഹോഗൻ തന്റെ ഉപദേശങ്ങൾ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള തന്റെ ഉപഭോക്താക്കളുടെ പറയുന്നു “അത്ഭുതങ്ങളിൽ ഒരു കോഴ്സ്.”

ഞാൻ കുറച്ച് ആക്കുന്നതിനു ഉണ്ട്, ഞാൻ ഉടൻ മരിച്ചാലും, ഞാൻ എന്റെ അപ്പനെയും എനിക്ക് സന്തോഷം ആയിരിക്കും.

——– യഥാർത്ഥ സന്ദേശം ——–
ജൂൺ ന് 29, 2018, 2:59 പ്രധാനമന്ത്രി, ദംഹൊഗന് < [email protected]> എഴുതി:

ഞാൻ യൊയ് സ്നേഹിക്കുകയും നിങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു.

Any equine facility should be able to locate medical help for your arm. ഞാൻ വരെ തീർക്കാം $200 തൃക്കൈകൊണ്ടു ചികിത്സ വേണ്ടി.

ഞാൻ വരെ തീർക്കാം $100 ഒരു പഠിക്കാന് സംസ്കരണ കേന്ദ്രത്തിലേക്കുള്ള ഗതാഗതം.

നിങ്ങൾ പഠിക്കാന് ചികിത്സ പ്രോഗ്രാമിൽ സമയത്തും ഭവന വേണമെങ്കിൽ, ഞാൻ ന്യായമായ താമസ പണത്തിന്റെ, food and medicine.

ഞാൻ നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ കുടുംബം നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നു. ഞങ്ങളെ സഹായിക്കട്ടെ.

പ്രൊതൊന്മൈല് സുരക്ഷിത ഇമെയിൽ ഉപയോഗിച്ച് അയച്ചു.

കൂടുതല് വായിക്കുക