ഡാൻ ഹോഗൻ, “certified master facilitator,” demonstrates poor communication skills

ഡാൻ ഹോഗൻ

ഇന്ന്, my dad, ഡാൻ ഹോഗൻ, sent me a short email that illustrates many of things he does wrong. Over the last four years, my dad would sometimes write mean things in emails, and I would warn him that if he persisted, then I would create an email rule to automatically delete his emails. Each time

കൂടുതല് വായിക്കുക

Another reason I do not trust my father, ഡാൻ ഹോഗൻ

എന്റെ അനന്തരവളുടെ, ഇടയില്

എന്റെ ഡാഡി, ഡാൻ ഹോഗൻ, ദത്തെടുക്കൽ പേപ്പറുകൾ സൈൻ ഇൻ എന്റെ ഗർഭിണിയായ സഹോദരി കബളിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചത് ഗർഭിണികളെയും അവൾ ഒരു ലോക്ക്-ഇൻ സൗകര്യം താമസിച്ചിരുന്നത് എങ്കിൽ അവൻ മാത്രമേ അവളെ അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

കൂടുതല് വായിക്കുക